THT

Teaching

  • University of Wisconsin-Milwaukee: Diversity of Human Language” (undergraduate), Introduction to Linguistics” (undergraduate), Introduction to Syntax (undergraduate & graduate), Introduction to Semantics (undergraduate & graduate), Advanced Semantics (graduate), Pragmatics (graduate).
  • Humboldt-Universität zu Berlin: Einführung in die Sprachwissenschaft (undergraduate & graduate), Einführung in die Syntax (undergraduate & graduate), Einführung in die Semantik (undergraduate & graduate).
  • Massachusetts Institute of Technology: Advanced Semantics (graduate, TA for Kai von Fintel), Introduction to Semantics (graduate, TA for Irene Heim), Introduction to Linguistics (undergraduate, TA for Suzanne Flynn).
  • Đại học Quốc gia Hà Nội: Cơ sở Ngữ pháp học (khoá học hè), Cơ sở Ngữ dụng học (khoá học hè).
  • Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán: Diễn giải sự im lặng (khoá học ngắn).
  • Volkshochschule Berlin: Grundstufe Vietnamesisch, Mittelstufe Vietnamesisch.